Inloggen of Aanmelden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Bewust in Drenthe. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Bewust in Drenthe, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst met Bewust in Drenthe verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 maart 2018.

1. Definities

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van Bewust in Drenthe.
 2. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Bewust in Drenthe

2. Toepasselijkheid

 1. Door ondertekening en retourzending van een offerte van Bewust in Drenthe verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Bewust in Drenthe en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.
 2. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bewust in Drenthe opgenomen wordt.

3. Aanbieding en acceptatie

 1. Alle offertes en prijsopgave door Bewust in Drenthe zijn geheel vrijblijvend.
 2. Offertes en prijsopgave door Bewust in Drenthe blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Bewust in Drenthe. Facturering geschiedt op basis van deze offerte.
 3. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bewust in Drenthe zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Bewust in Drenthe niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 5. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Bewust in Drenthe zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bewust in Drenthe het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bewust in Drenthe aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bewust in Drenthe worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bewust in Drenthe zijn verstrekt, heeft Bewust in Drenthe het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Bewust in Drenthe is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bewust in Drenthe is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Bewust in Drenthe de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door Bewust in Drenthe of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Opdrachtgever vrijwaart Bewust in Drenthe voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. Duur en beëindiging

 1. Het ontwerpen van een nieuwe website door Bewust in Drenthe voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken voor de website.
 2. Een onderhoudsovereenkomst met betrekking tot een bestaande website tussen Bewust in Drenthe en de opdrachtgever kent een minimale looptijd van 1 jaar en wordt ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk gewenst moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden.
 3. Bewust in Drenthe heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Bewust in Drenthe gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 4. Bewust in Drenthe heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
 5. Bewust in Drenthe heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische teksten, afbeeldingen, banners of hyperlinks naar websites met intolerante, haatzaaiende, ophitsende, discriminerende of pornografische inhoud, op de website plaatst of wil plaatsen.
 6. Bewust in Drenthe heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat opdrachtgever zelfstandig of door derden onderhoud heeft verricht of laten verrichten.
 7. Aan bepaalde websites zit een servicecontract voor onderhoud en doorontwikkeling gekoppeld, deze websites fungeren niet zonder servicecontract. Voor dit type servicecontract geldt een minimale periode van 1 jaar, waarna deze automatisch maandelijks wordt verlengd. Bij de opzegging van een website wordt het servicecontract ook opgezegd.

6. Levering en levertijd

 1. Bewust in Drenthe gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen produkten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.
 2. Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Bewust in Drenthe eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, aan- en/of opmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Bewust in Drenthe. Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, is Bewust in Drenthe niet meer gebonden aan de eventueel gestelde levertijd van het product. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Bewust in Drenthe over tot het voltooien van de volledige website.
 3. Mocht Bewust in Drenthe onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Bewust in Drenthe alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Bewust in Drenthe een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 4. Opdrachtgevers hebben na oplevering van de website recht op een vrijblijvend onderhoudscontract.

7. Overmacht

 1. Bewust in Drenthe aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Bewust in Drenthe als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Bewust in Drenthe alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Bewust in Drenthe geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Bewust in Drenthe tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. Prijzen

 1. Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat.
 2. Wijzigingen in de tarieven worden door Bewust in Drenthe minimaal 1 maand van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

9. Betaling

 1. Na ondertekening van de offerte krijgt de offerte de status van contract. Vanaf dat moment is er een overeenkomst voor het ontwerpen van een website gesloten tussen de opdrachtgever en Bewust in Drenthe en is de opdrachtgever betalingsverplicht.
 2. Bewust in Drenthe kan, voorafgaand aan of ter voortzetting van zijn dienstverlening, middels een factuur een verrekenbaar voorschot rekenen van 40% van de hoofdsom. Bij gebreke van betaling daarvan is Bewust in Drenthe bevoegd zijn werkzaamheden niet aan te vangen, op te schorten of te staken.
 3. De opdrachtgever dient na oplevering van de website het resterende verschuldigde bedrag te voldoen. Bewust in Drenthe stuurt hiertoe een factuur welke binnen 14 dagen dient te worden voldaan.
 4. Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Bewust in Drenthe aan de opdrachtgever een factuur gestuurd zodra er meer dan 1 uur werktijd aan onderhoud kan worden gedeclareerd of wanneer er na het plaatshebben van het eerste onderhoud een half jaar is verstreken. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na het verzenden van de factuur door Bewust in Drenthe het verschuldigde bedrag te voldoen.
 5. In genoemde gevallen behoudt Bewust in Drenthe zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.
 6. Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn (14 dagen na de factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen) overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke.
 7. Indien de betalingstermijn is overschreden, kan door Bewust in Drenthe een aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10,00 kunnen in rekening gebracht worden bij de opdrachtgever.
 8. Indien de betalingstermijn met 28 dagen is overschreden, kan door Bewust in Drenthe een tweede aanmaning tot betaling verstuurd. Kosten van een aanmaning, t.w. netto € 10.00,  kunnen in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
 9. Wanneer de opdrachtgever binnen 28 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde (gestaffelde) incassotarief.
 10. Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 14 dagen na facturering Bewust in Drenthe hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.
 11. Indien Bewust in Drenthe abusievelijk een groter bedrag dan het gefactureerde bedrag ontvangt, zal Bewust in Drenthe het teveel ontvangen bedrag direct na eigen ontdekking of op het eerste verzoek van de opdrachtgever terugstorten op de rekening van de opdrachtgever.
 12. Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde ontwerpen, website en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Bewust in Drenthe heeft voldaan.

10. Copyright

 1. Al het door Bewust in Drenthe vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bewust in Drenthe niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is. Onderhoud door derden van door Bewust in Drenthe gemaakte websites is slechts toegestaan wanneer de door Bewust in Drenthe vervaardigde onderdelen worden gebruikt in de website van het bedrijf dat bij Bewust in Drenthe een contract is aangegaan.
 2. Het eigendom van door Bewust in Drenthe verstrekte ideeën, concepten of (proef)-ontwerpen blijft volledig bij Bewust in Drenthe, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Bewust in Drenthe hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Bewust in Drenthe gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 3. Bewust in Drenthe behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. Aansprakelijkheid

 1. Voorzover Bewust in Drenthe bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Bewust in Drenthe weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Bewust in Drenthe op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Bewust in Drenthe of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Bewust in Drenthe.
 2. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Bewust in Drenthe slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Bewust in Drenthe voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 3. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Bewust in Drenthe kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 4. Bewust in Drenthe is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat door de opdrachtgever aangeleverde materiaal zoals teksten en afbeeldingen, vrij zijn van copyright van derden.
 5. De opdrachtgever dient Bewust in Drenthe terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Bewust in Drenthe geleden schade.
 6. Bewust in Drenthe is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de opgeleverde website in een kennelijke poging om deze te onderhouden. Hierbij is het niet van belang of de schade ontstaan is door onoordeelkundig handelen van betrokkenen dan wel veroorzaakt wordt door tekortkomingen aan software die door Bewust in Drenthe voor onderhoudswerkzaamheden is geadviseerd, dan wel veroorzaakt wordt door het gebruik van andere software dan welke door Bewust in Drenthe is geadviseerd.

12. Overdracht van rechten en verplichtingen

 1. Bewust in Drenthe noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

13. Reclameren

 1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Bewust in Drenthe, waarna Bewust in Drenthe deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Bewust in Drenthe binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken".
 2. Reclameren schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden

 1. Bewust in Drenthe behoudt zicht het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
 3. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

15. Overig

 1. Bewust in Drenthe zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Bewust in Drenthe.
 2. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Bewust in Drenthe zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.
 3. Bewust in Drenthe is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Bewust in Drenthe behoudt zicht het recht voor een discrete verwijzing naar de website van Bewust in Drenthe te plaatsen in de voetnoot van de opgeleverde website. Tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

16. Geschillenregeling en toepasselijk recht

 1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Bewust in Drenthe en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.
 2. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.